Pi core team thông báo Pi2day 2023

Lượt xem 721 Ngày số Pi, được tổ chức vào ngày 14 tháng 3, là một thành công trên toàn cộng đồng . Nhưng tiến trình của Pi Network không thể chỉ giới hạn trong một ngày. Hôm nay, ngày 28 tháng 6, là Ngày Pi2 và chúng tôi kỷ niệm khái niệm “nhân đôi” ngày đáng chú ý […]

error: Content is protected !!