Giá pi 6700$- Những điều phi lý

Lượt xem 18.373 Mời các bạn xem video, nói về sự vô lý của cộng đồng pi hô hào đồng thuận giá pi tại lúc mainnet đạt 6700$. Những tư duy ăn trên ngồi trốc của những người lười biếng và thiếu kiến thức về pi network!

Định giá pi (P1) – Giao thức pi, tên miền pi, và Pi Browser

Lượt xem 16.514 Giao thức pi, tên miền pi, và Pi Browser là những hạ tầng cốt lõi tạo nên giá trị bền vững cho mạng pi và giá pi trong tương lai. Mời các bạn xem video

error: Content is protected !!